Sol·licitud beques escolars i extraescolars curs 2020-2021

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de juny al 3 de juliol de 2020.

 

Cas que la sol·licitud es vulgui fer presencial, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, s'ha d'agafar cita prèvia a l'Ajuntament trucant al 93.842.20.16 extensió 3

Els conceptes a becar seran els següents:

 • Educació infantil 2n cicle (P-3, P-4 i P-5): material escolar, activitats d’estiu, menjador (sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del Consell Comarcal) i activitats extraescolars.
 • Educació primària: (1r. a 6è): material escolar, activitats d’estiu, menjador (sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del Consell Comarcal) i activitats extraescolars.
 • Educació secundària obligatòria (ESO): transport escolar (LT a LR) , activitats d’estiu, llibres i activitats extraescolars.

 

La documentació a aportar per part dels sol·licitants serà la següent:

 • Llibre de família
 • DNI, NIE o passaport (de tots els majors de 14 anys de la unitat familiar)
 • Volant de convivència (es facilitarà a l’Ajuntament)
 • Declaració de la renda de l’exercici 2019
 • Darrer rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge
 • Fotocòpia del número de compte bancari
 • En cas de separació, conveni regulador o resolució judicial
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació.
 • En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
 • Informe de Vida Laboral, certificat de pensions, certificat renda garantida de ciutadania.

 

Altres Documents:

 • Títol de família nombrosa
 • Títol de família monoparental
 • En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar, certificat de l’òrgan competent.
 • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents.
 • En cas d’infant en acolliment, la resolució pertinent.

 

La falta d’aportació d’algun document obligatori de la sol·licitud farà que la beca sigui desestimada.ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2020 12:07