Ple ordinari 9 novembre 2023

Sessió plenària ordinària 9 de novembre de 2023

 

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària  de la Comissió Informativa de 21 de setembre de 2023.

B)    Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Serveis Centrals

Regidoria de Serveis Jurídics

B.1. Aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener 2023.

B.2. Aprovació de la resolució de les al·legacions formulades per part de la secció sindical Intersindical CSC a la aprovació inicial del Reglament de Teletreball aprovat en sessió ordinària de data 11 de maig de 2023.

B.3. Aprovació de l'actualització del preu del contracte de la neteja de les dependències municipals.

B.4. Aprovació increment retributiu addicional del personal al servei del sector públic del  0,5 per cent per a l’any 2023 d’acord amb Llei 31/2022 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 i la Resolució de data 4 d’octubre de 2023 de la Secretaria d’Estat de Funció Pública per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de data 3 d’octubre de 2023, pel que s’aprova l’increment del 0,5% de les retribucions del personal al servei del sector públic en aplicació del previst a l’article 19. Dos.2.a) de la Llei 31/2022 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.

B.5. Modificació de la plantilla i relació llocs de treball per la creació del lloc de treball de Gerent, personal directiu

B.6.  Aprovació d’indemnitzacions per assistència dels membres de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni de la Roca del Vallès.

B.7. Pròrroga extraordinària de 6 mesos del contracte del servei de manteniment, conservació, neteja i millora de les zones enjardinades del municipi.

 

Regidoria de Serveis Econòmics

B.8. Extinció dels deutes per convenis amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per compensació amb drets i pagament.

B.9. Aprovació modificació Ordenances Fiscals 2024.

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.10. Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022- 2025 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge

B.11. Aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació de volums de l’illa-b (parcel·la f) de la unitat d’actuació número 9.

B.12. Aprovació membres Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni.

 

Punts d’urgència

C.1. Resolució del contracte de manteniment d’enllumenat públic

C.2. Aprovació de l’expedient d’adquisició de diferents immobles situats a la Roca del Vallès

C.3. Aprovació addenda consorci gestió residus

09/11/2023
Hora inici 20:00
Sala de Plens Ajuntament
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-11-2023 08:14