Ordenances Fiscals


Ordenances fiscals 2020 de la Roca del Vallès

Aquí trobareu les ordenances fiscals municipals de l'ajuntament de la Roca del Vallès.

Pots veure les ordenances fiscals d'anys anteriors aquí:


Títol    Document    Url
Ordenança Fiscal número 1. Impost sobre béns immobles  Ordenança Fiscal número 1. Impost sobre béns immobles   Enllaç
Ordenança Fiscal número 10. Taxa prestació serveis cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres  Ordenança Fiscal número 10. Taxa prestació serveis cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres   Enllaç
Ordenança Fiscal número 11. Taxa per la prevenció d'incendis  Ordenança Fiscal número 11. Taxa per la prevenció d'incendis   Enllaç
Ordenança Fiscal número 12. Taxa serveis de recollida d'escombraries   Ordenança Fiscal número 12. Taxa serveis de recollida d'escombraries    Enllaç
Ordenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehicles  Ordenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehicles   Enllaç
Ordenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionaments  Ordenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionaments   Enllaç
Ordenança Fiscal número 15. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions...  Ordenança Fiscal número 15. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions...   Enllaç
Ordenança Fiscal número 16. Taxa prestació serveis d'utilització d'instal·lacions municipals  Ordenança Fiscal número 16. Taxa prestació serveis d'utilització d'instal·lacions municipals   Enllaç
Ordenança Fiscal número 17. Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics  Ordenança Fiscal número 17. Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics   Enllaç
Ordenança Fiscal número 18. Taxa pel subministrament d'aigua  Ordenança Fiscal número 18. Taxa pel subministrament d'aigua   Enllaç
Ordenança Fiscal número 19. Taxa ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa  Ordenança Fiscal número 19. Taxa ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa   Enllaç
Ordenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiques  Ordenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiques   Enllaç
Ordenança Fiscal número 20. Taxa ocupació amb mercaderies, material de construcció, runes...  Ordenança Fiscal número 20. Taxa ocupació amb mercaderies, material de construcció, runes...   Enllaç
Ordenança Fiscal número 21. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública  Ordenança Fiscal número 21. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública   Enllaç
Ordenança Fiscal número 22. Taxa per l'aprofitament d'empreses subministradores  Ordenança Fiscal número 22. Taxa per l'aprofitament d'empreses subministradores   Enllaç
Ordenança Fiscal número 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipal  Ordenança Fiscal número 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipal   Enllaç
Ordenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica  Ordenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica   Enllaç
Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana   Enllaç
Ordenança Fiscal número 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  Ordenança Fiscal número 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   Enllaç
Ordenança Fiscal número 6. Taxa per llicències de serveis urbanístics  Ordenança Fiscal número 6. Taxa per llicències de serveis urbanístics   Enllaç
Ordenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratius  Ordenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratius   Enllaç
Ordenança Fiscal número 8. Taxa per llicències autotaxi i altres vehicles de lloguer  Ordenança Fiscal número 8. Taxa per llicències autotaxi i altres vehicles de lloguer   Enllaç
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa  Ordenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa   Enllaç
Ordenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipals  Ordenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipals   Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials  Ordenança Fiscal número 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipal   Enllaç

Vídeos

El ple de la Roca aprova les ordenances fiscals pel 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2020 10:11