S’actualitzaran impostos i taxes com l’aigua potable, els residus o les quotes del CEM.

">

S'aprova la modificació de les ordenances fiscals per al 2024

Última revisió 02-02-2024 19:04
16/11/2023

S’actualitzaran impostos i taxes com l’aigua potable, els residus o les quotes del CEM.

En el Ple de novembre es van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. Les ordenances s’actualitzen i aproven anualment en sessió plenària, i resten accessibles a la ciutadania a l’apartat d’informació econòmica del web municipal i al portal de transparència de la Generalitat (seu-e.cat). 

La taxa pel subministrament d'aigua potable augmentarà un 50% en les seves tarifes, això suposarà 4,97 € trimestrals a les llars que es mantenen en el consum mínim del tramat 1. Aquesta modificació es fa en base a l’estudi econòmic rebut d’AGBAR-SOREA i a la notificació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, informant de l’increment de la tarifa a cobrar. 

Per altra banda, la taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus s’incrementarà un 15%, ja que al 2025 Europa exigirà que la ciutadania pagui la totalitat del cost del servei, i actualment el preu que paga cada contribuent està un 28% per sota. Així mateix, aquesta taxa podrà fraccionar-se en quatre rebuts.  

També pujaran en un 15% les quotes i preus públics (lloguers d’espais, entrenaments personals, cursets de natació...) del Centre Esportiu Municipal (CEM). Aquesta quota no s’havia modificat des de fa 12 anys tot i els increments successius de preus. 

Al Ple de novembre es van actualitzar altres impostos i taxes, millorant el redactat. Concretament, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme; i la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, així com pels controls posteriors i les revisions periòdiques. 
 
La regidora de Serveis Econòmics, Míriam Escalona, ha explicat que la modificació de les ordenances fiscals ha buscat “millorar el redactat dels textos vigents i actualitzar les taxes i preus públics que regulen serveis municipals que clarament han tingut un increment de despeses que no són absorbides pels ingressos” i ha justificat els increments tributaris “per la necessitat de seguir oferint els serveis en condicions òptimes i de qualitat”. Així mateix hi ha algunes, com la tarifa de l'aigua o la taxa de residus, que “venen determinades per la responsabilitat de l’ús, l’increment de despeses dels serveis i la voluntat d’arribar a la taxa justa de residus que ens imposen lleis de rang superior d’acord amb la directiva europea”.

Què són les ordenances fiscals 

Les ordenances fiscals són la normativa reguladora dels impostos, taxes i preus públics municipals necessaris per al sosteniment de la despesa pública. Estableixen el règim general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació; regulen, entre altres qüestions, el tipus de gravamen, exempcions, bonificacions o període impositiu. 

Al desembre, l’Audiència Pública 

Recordem que el dimarts 12 de desembre tindrà lloc la primera audiència pública de la història de la Roca del Vallès, un espai de participació ciutadana directa en què el govern municipal debatrà presencialment amb veïns i veïnes del municipi sobre accions i projectes que l’Ajuntament estigui tirant endavant o bé tingui previst realitzar en el futur. La sessió tindrà un caràcter obert, però per tal de participar-hi es recomana reservar plaça prèviament trucant al Centre Cultural de La Roca (938 42 44 61).  

Al gener, el proper Ple ordinari 

El següent Ple ordinari serà l’11 de gener, a les 20 h, a la Sala de Plens. Recordem que les sessions plenàries ordinàries tenen lloc el segon dijous, no festiu, dels mesos senars.