Ordenances i reglamentsTítol Document Url
Ordenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipalsOrdenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipals Enllaç
Ordenança de subvencionsOrdenança de subvencions Enllaç
Reglament de Teletreball de l'Ajuntament de la Roca del VallèsReglament de Teletreball de l'Ajuntament de la Roca del Vallès Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especialsOrdenança general reguladora de les contribucions especials Enllaç
Reglament de participació ciutadana http://cido.diba.cat/normativa_local/380437 Enllaç
Ordenança fiscal número 01, Impost sobre Béns ImmoblesOF 01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Enllaç
Ordenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiquesOrdenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
Reglament del servei públic municipal de gestió dels centres d'atenció a la gent granhttps://cido.diba.cat/normativa_local/13982274 Enllaç
Reglament de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni http://cido.diba.cat/normativa_local/6361206 Enllaç
Ordenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànicaOrdenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
Reglament del servei públic d'escola municipal de música http://cido.diba.cat/normativa_local/205506 Enllaç
Ordenança fiscal número 04, Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa UrbanaOF 04 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Enllaç
Reglament dels serveis d'atenció domiciliària http://cido.diba.cat/normativa_local/216048 Enllaç
Ordenança fiscal número 05, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i ObresOF 05 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Enllaç
Reglament d'ordre intern de la piscina municipal http://cido.diba.cat/normativa_local/155524 Enllaç
Ordenança fiscal número 06, Llicències o la comprovació d'Activitats comunicades en matèria d'UrbanismeOF 06 LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME Enllaç
Reglament d'ús dels camps de futbol municipals http://cido.diba.cat/normativa_local/198426 Enllaç
Ordenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratiusOrdenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)of_08-taxa_llicencies_d_autotaxi Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'escola bressol http://cido.diba.cat/normativa_local/149653 Enllaç
Reglament de l'Arxiu Municipal http://cido.diba.cat/normativa_local/152868 Enllaç
Ordenança fiscal número 09, Taxa Prestació Serveis intervenció AdmOrdenança fiscal número 09, Taxa Prestació Serveis Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)of_10-taxa_serveis_de_cementiris_locals Enllaç
Reglament del Consell de la PagesiaReglament del Consell de la Pagesia Enllaç
Reglament d'ús del català http://cido.diba.cat/normativa_local/26933 Enllaç
Ordenança fiscal número 12, Taxa per la prestació dels Serveis de Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i altres Residus Sòlids UrbansOF 12 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS Enllaç
Reglament regulador del servei d'esports municipals http://cido.diba.cat/normativa_local/155505 Enllaç
Ordenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehiclesOrdenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehicles Enllaç
Pla de protecció civil http://cido.diba.cat/normativa_local/399395 Enllaç
Ordenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionamentsOrdenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionaments Enllaç
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable http://cido.diba.cat/normativa_local/219296 Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de vendaOrdenança Fiscal número 15 Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de venda Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipalsof_16-taxa_utilitzacio_d_instal.lacions_municipals Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)of_17-taxa_serveis_de_vigilancia Enllaç
Ordenança fiscal 18, Taxa pel Subministrament d'AiguaOF 18 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)of_19-taxa_ocupacio_de_taules_i_cadires Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 19, Decret 28 abril 2021 Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)of_20-taxa_ocupacio_de_mercaderies Enllaç
Ordenança municipal del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici http://cido.diba.cat/normativa_local/358891 Enllaç
Ordenança Fiscal 21 - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública (Diba 12)Ordenança Fiscal número 21 Taxa per a la instal·lació de quioscos en la via pública Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)OF 04 Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 04, Ple de 31 de març de 2022 Enllaç
Segona modificació Ordenança Fiscal 04, Ple de 21 de juliol de 2022 Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)of_22-taxa_aprofitament_d_empreses_subministradores Enllaç
Ordenança fiscal 23, Preus Públics per la Prestació dels Serveis o Realització d'Activitats de Competència MunicipalOF 23 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL Enllaç
Ordenança general de circulació de vehicles i vianants i quadre de sancions http://cido.diba.cat/normativa_local/29473 Enllaç
Ordenança Fiscal 05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obresOrdenança fiscal número 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 05, Ple de 25 d'octubre de 2021 Enllaç
Ordenança Fiscal 06 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanismeOrdenança fiscal número 6 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 06, Ple de 25 d'octubre de 2021 Enllaç
Ordenança municipal reguladora d'obres menors http://cido.diba.cat/normativa_local/214463 Enllaç
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativaOrdenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa Enllaç
Ordenança Fiscal 12 Taxa servei recollida d'escombrariesOrdenança fiscal número 12 Taxa servei recollida d'escombraries Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 12, Ple de 25 octubre 2021 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions http://cido.diba.cat/normativa_local/2136 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers http://cido.diba.cat/normativa_local/152450 Enllaç
Mapa de capacitat acústica http://cido.diba.cat/normativa_local/189193 Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aiguaof_18-taxa_serveis_de_subministrament_d_aigua Enllaç
Ordenança general de convivència ciutadana http://cido.diba.cat/normativa_local/24234 Enllaç
Ordenança reguladora d'animals domèstics i de companyia http://cido.diba.cat/normativa_local/23136 Enllaç
Pla d'actuació municipal del Pla de prevenció d'incendis http://cido.diba.cat/normativa_local/1490 Enllaç
Ordenança d'instal·lació i funcionament d'alarmes sonores en immobles http://cido.diba.cat/normativa_local/73517 Enllaç
Ordenança Fiscal 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipalOrdenança Fiscal número 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipal Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 23, Ple de 26 de maig 2022 Enllaç
Ordenança de gestió de runes i terres http://cido.diba.cat/normativa_local/73707 Enllaç
Planejament urbanístic http://cido.diba.cat/normativa_local/8139580 Enllaç
Pla economicofinancer http://cido.diba.cat/normativa_local/7735410 Enllaç
Ordenança de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues http://cido.diba.cat/normativa_local/7085975 Enllaç
Ordenança d'Administració electrònica http://cido.diba.cat/normativa_local/6844032 Enllaç
Ordenança de la ubicació dels clubs socials de cànnabis http://cido.diba.cat/normativa_local/6519649 Enllaç
Reglament de règim intern del Consell del Poble de la Torreta http://cido.diba.cat/normativa_local/380438 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del dipòsit a constituir en garantia de la reposició d'elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres http://cido.diba.cat/normativa_local/1590494 Enllaç
Normativa reguladora d'ús del servei públic de biblioteca municipal de la Roca del vallès i per a l'obtenció del carnet i l'ús dels serveis associats http://cido.diba.cat/normativa_local/441326 Enllaç
Ordenança reguladora dels mercats setmanals http://cido.diba.cat/normativa_local/414125 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-08-2020 08:57